Wysoka Rado…

W dniu 26 listopada 2006 r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej V kadencji z następjącym porządkiem obrad:

 • I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • II. Ślubowanie radnych.
 • III. Ustalenie porządku obrad.
 • IV. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach.
 • V. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach.
  • a. wybór Komisji Skrutacyjnej,
  • b. prezentacja kandydatów,
  • c. przeprowadzenie głosowań tajnych,
  • d. podjęcie uchwał stwierdzających wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach.
 • VI. Zakończenie obrad.

ad I

Otwarcia sesji dokonał przewodniczący poprzedniej kadencji pan Andrzej Mazan.

ad II

Ślubowanie złożyli wszyscy nowo wybrani radni, czyli 15 osób.

ad III

Porządek obrad Rada Miejska przyjęła 13
głosami za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 radnych.

ad IV

Na przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszony został radny Marek Zielski oraz radna Ewa Sidorzak, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.
W głosowaniu tajnym radny Marek Zielski uzyskał 14 głosów, przeciwny był 1. Rada Miejska podjęła uchwałę o wybraniu Marka Zielskiego na przewodniczącego.
Przewodniczący Marek Zielski złożył krótkie oświadczenie woli współpracy z wszystkimi mieszkańcami Łomianek i organizacjami istniejącymi w Łomiankach.
Na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady zostali zgłoszeni Ewa Sidorzak oraz Krzysztof Wawer. W głosowaniu tajnym radna Ewa Sidorzak otrzymała 12 głosów, natomiast radny Krzysztof Wawer otrzymał 2 głosy. Rada Miejska podjęła uchwałę powołującą Ewę Sidorzak na stanowisko wiceprzewodniczącej.

ad V

Na tym przewodniczący zakończył I sesję Rady Miejskiej.

Komentarz

Sesja rozpoczęła się w podniosłej atmosferze, wyczuwało się uroczysty nastrój. Zmienił się wystrój sali obrad, a obserwujący obrady zasiadali w bezpośredniej bliskości radnych. Na sesję przybyło ponad 200 osób, co do tej pory było w Łomiankach niespotykane. Na sali obrad zostało wyznaczone miejsce dla prasy lokalnej. Skończyły się powiedzenia „my” i „wy”. Jesteśmy wszyscy równi wobec siebie i prawa. Jestem przekonany, że zaczęliśmy budować społeczeństwo obywatelskie w Łomiankach. Nie będzie walki mieszkańców przeciw sobie. Jeśli będzie potrzeba walczyć, to będziemy walczyć wszyscy wspólnie dla dobra naszej społeczności. Na starcie widać wyraźnie pozytywne nastawienie prawie wszystkich, życie je pewnie zweryfikuje. Ja osobiście sądzę, że uda się zrobić dużo dobrego dla naszej społeczności. Mam nadzieję, że po czterech latach nie będziemy się wstydzić tego, co zrobiliśmy. Na zakończenie pragnę podkreślić z ogromną satysfakcją, że znalazł się wśród nas radny, który złożył podziękowanie wszystkim mieszkańcom Łomianek i osobom zaangażowanym w kampanię wyborczą. Wystąpienie radnego Piotra Iwaszko było sympatycznym gestem, do którego zapewne przyłączają się wszyscy radni bez wyjątku.

wysoka-rado.jpg Zdjęcie radnych
Od lewej: Krzysztof Wawer, Adam Salwowski, Bogdan Kłódkiewicz, Sylwia Maksim-Wójcicka, Marek Zielski, Tadeusz Krystecki, Ewa Sidorzak, Piotr Rusiecki, Wiesław Pszczółkowski, Tomasz Rusinek, Katarzyna Kućkowska, Marian Leszczyński, Henryk Staniak, Bogusław Orzechowski, Piotr Iwaszko, Marian Porowski

js Opublikowane przez: