Kategoria: Infrastruktura

2008-04-09 / / Infrastruktura

cudzde-chwalicie-1.jpgsami nie wiecie, co posiadacie.

To znane powiedzenie w zdumiewający sposób sprawdza się w Łomiankach. Ekologiczne oczyszczalnie ścieków wymyślone i opatentowane przez dr. Włodzimierza Ławacza – wieloletniego mieszkańca naszej gminy, oraz inż. architekta Piotra Szumskiego, budowane są w bardzo wielu miejscach, nawet w sąsiednich gminach, ale niestety nie w Łomiankach.

cudzde-chwalicie-2.jpgOd kilkunastu lat nasza gmina zmaga się z problemem utylizacji ścieków komunalnych. Zbudowano oczyszczalnię i kolektory główne kanalizacji, bardzo wolno powstaje sieć kolektorów drugorzędowych i przyłączy, ale ze względu na ogromne koszty do skanalizowania całej gminy jest jeszcze bardzo daleko. Może warto rozejrzeć się nad alternatywnymi metodami sanitacji, które byłyby tańsze i uzupełniały metody tradycyjne?

Czytaj wpis Cudze chwalicie, swego nie znacie…

2008-04-09 / / Infrastruktura

Łomianki mają obecnie tylko jedną możliwość wyjazdu w kierunku Warszawy przez Bielany. Jest to trasa E7. Trasa ta jest zakorkowana do granic możliwości.

Prowadzone są spóźnione o kilka lat dyskusje o wyborze dodatkowych tras odciążających E7. Są to: obwodnica mszczonowska w otulinie Puszczy Kampinoskiej lub trasa wzdłuż wału Wisły. Ta pierwsza, jak się wydaje, jest bardziej realna, ma jednak charakter obwodnicy Warszawy, i dlatego prawdopodobnie znaczny ruch w kierunku Żoliborza do Warszawy zostałby na E7 w obszarze Łomianek. Z tego względu wydaje się potrzebne szukanie innych wariantów usprawnienia tego dojazdu. Może nim być alternatywny transport indywidualny w postaci małych pojazdów elektrycznych. Jest to rozwiązanie bardziej przyszłościowe, spowodowane nie tylko brakiem miejsca na jezdni, ale również wyczerpywaniem się źródeł ropy naftowej. Wymaga więc szerszego omówienia.

Czytaj wpis Alternatywne środki transportu

2008-04-09 / / Infrastruktura

To pytanie dręczy kolejne władze Łomianek od kilkunastu lat. A prostej odpowiedzi nie ma…

Gdy w 1994 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu na szeroką skalę kanalizowania i wodociągowania Łomianek, pomysł był prosty – trochę dołożą mieszkańcy, resztę gmina wysupła z budżetu i jakoś to będzie. Szybko okazało się, że partycypacja mieszkańców to ledwie 5% wartości inwestycji, a sam gminny budżet inwestycji nie udźwignie. W roku bodajże 1996 spadła nam nieco „z nieba” szansa uzyskania taniego kredytu z NFOŚiGW.

Czytaj wpis Skąd wziąć pieniądze na rurę?

2008-03-31 / / Infrastruktura

Nareszcie coś się ruszyło, coś zaczęło się dziać! 17 stycznia w auli ICDS odbyła się prezentacja koncepcji centrum Łomianek – studium rozwoju, opracowanego na zlece­nie Urzędu Miasta w pracowni architekto­nicznej Katarzyny i Marcina Słupeczańskich.

Licznie zgromadzonym mieszkańcom zaprezentowana została wizja centrum mia­sta Łomianki na obszarze między ulicami Wiślaną, Raabego,  Fabryczną i Warszaw­ską. Autorzy koncepcji przewidują również włączenie do ścisłego centrum odcinków ul. Warszawskiej po obu stronach ul. Wiśla­nej. Z przedstawioną koncepcją centrum Łomianek można się zapoznać w Internecie na stronie UMiG Łomianki.
Czytaj wpis Centrum – Mój głos w sprawie wizji centrum Łomianek

2008-03-31 / / Infrastruktura

zasypia-nam-lomianki.jpgW styczniowym numerze NŁ zapowiedziałem przedstawienie ustaleń oraz zakazów obowiązujących na terenach chronionych. Oto one.

Ze względu na wyjątkowe położenie naszej gminy na jej obszarze obowiązują następujące formy ochrony przyrody:

– parki narodowe (Kampinoski Park Narodowy),

– rezerwaty przyrody (Jezioro Kiełpińskie oraz Ławice Kiełpińskie),

– obszar Natura 2000 (międzywale rzeki Wisły),

– obszary chronionego krajobrazu (znaczna część gminy – patrz mapka NŁ76),

– obszary szczególnej ochrony ekologicznej (teren położony w tzw. międzywalu).

zasypia-nam-lomianki-1.jpgW naszej gminie najbardziej narażone są tereny objęte obszarem chronionego krajobrazu, dlatego postaram się w sposób skrótowy przedstawić najistotniejsze przepisy prawne dotyczące właśnie tej formy ochrony przyrody.

Art. 23.1. Ustawy o ochronie przyrody określa: Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką  i wypoczynkiem lub pełniące funkcję korytarzy ekologicznych.

Czytaj wpis Zasypią nam Łomianki !!!

2008-03-31 / / Infrastruktura

Tematów do dyskusji, które łączą w za­sadzie wszystkich jest w naszej gminie wyjątkowo mało. Dlatego trzeba pomysłem budowy połączenia kolejowego Łomianek z Warszawą zająć się bardzo poważnie. W tym przypadku nikt nie protestuje, wszyscy są za. Musimy bezwzględnie wykorzy­stać wszystkie pojawiające się możliwo­ści, aby doprowadzić do jej powstania.

Czytaj wpis Koleją do Łomianek

2008-03-31 / / Artykuły

zasypia-nam-lomianki.jpgOd lat na terenie naszej gminy permanentnie łamane są przepisy ochrony przyrody. Dotyczy to szczególnie terenów Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie pod grubą warstwą śmieci i gruzu kolejno znikają chronione prawem starorzecza, oczka wodne, wilgotne zagłębienia z siedliskami wodno-błotnymi.

Dzieje się tak za sprawą przedsiębiorców zajmujących się wy­wozem ziemi, gruzu i innych odpadów pochodzących m.in. z wykopów pod wielkie inwestycje budowlane z terenów Warszawy. Odbywa się to zwy­kle za milczącą lub opłacaną zgodą właścicieli. Jak do tej pory, władze gminy nie reagowały na pisma składane w tej sprawie. Ostatnimi czasy proceder ten nasilił się, bo podmokłości przysypane śmieciami, gruzem, a na koniec ziemią, sprawiają na pierwszy rzut oka wrażenie gruntu budowlanego. Wzrost wartości gruntów w Łomiankach sprawił, że coraz wię­cej jest tych, którzy ryzyko łamania prawa świadomie podejmują. Ze względu na groźbę nieodwracalnych negatywnych skutków dla środowiska, czas najwyższy skończyć z tym bezprawiem.

Czytaj wpis Zasypią nam Łomianki !!!

2008-02-03 / / Infrastruktura

czyje-sa-lomian-kowskie-ulice.jpgMówiło się o tym od dawna, ale nikt w zasadzie nie odważył się powiedzieć głośno i oficjalnie, że nasze ulice są w większości… niczyje. 70% łomniankowskich ulic ma nieuregulowany stan prawny!

Co to oznacza? Poważne kłopoty i to różnego rodzaju. Przede wszystkim paraliżuje możliwość jakichkolwiek inwestycji na naszych drogach, bo protest choćby jednej osoby może zablokować i to na długo nie tylko budowę kanalizacji i wodociągów, ale i wykonanie nawierzchni czy budowę chodników. W miejskiej części Łomianek jest tylko 25 ulic, które mają w całości uregulowany stan prawny, czyli są własnością Skarbu Państwa lub Gminy Łomianki. Reszta to w znacznej części własność prywatna albo niczyja, bo właściciel jest nieustalony.

Czytaj wpis Czyje są łomiankowskie ulice?

2008-02-03 / / Artykuły

Moja mała ojczyznaWłaśnie wróciłam z Andaluzji. Ale nie tej nadmorskiej, wybetonowanej hotelami i autostradą, ale tej ukrytej przed oczami większości turystów. Andaluzji białych miasteczek i maleńkich wiosek rozrzuco­nych po wzgórzach. Oświetlonej jesiennym słońcem, gdzie nikt się nie śpieszy. Anda­luzji, gdzie nowe domy powstają dyskretnie, tak, aby w żaden sposób nie zakłócić założeń urbanistycznych pochodzących jeszcze z czasów, kiedy władali tymi tere­nami Maurowie. Andaluzji, której bliżej jest do Maroka niż Unii Europejskiej.

Czytaj wpis Moja mała ojczyzna?

2007-10-12 / / Infrastruktura

Struga Dziekanowska i nanizane na nią zbiorniki starorzeczy, zgodnie z deklaracją władz, stanowią granicę rozwoju strefy urbanizacji Łomianek. Na północnywschód od układu rozciąga się Dolina Łomiankowska, która przynajmniej do czasu wypełnienia się ogromnych rezerw terenów w rejonie Dziekanowa ma być chroniona przed intensywną urbanizacją. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym tego obszaru, mają przebiegać zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Mają także uwzględniać relatywnie największe zagrożenie powodziowe. Instrumentem do zachowania niewątpliwych walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny może być projekt włączenia tych terenów w granice nadwiślańsko-narwiańskiego parku krajobrazowego lub, gdyby realizacja tej koncepcji z różnych powodów opóźniała się, możliwe jest także utworzenie Parku Krajobrazowego Dolina Łomiankowska – wyłącznie na terenie naszej gminy. Utworzenie tego typu formy ochrony przyrody nie wiąże się z istotnymi ograniczeniami w użytkowaniu terenów, natomiast daje podstawę do wsparcia organizacyjnego i finansowego od władz ponadlokalnych, jak również ze środków unijnych.

Czytaj wpis Dolina Łomiankowska